Jakość wody charakteryzują jej właściwości fizyczne, czyli mętność, barwa, smak, zapach, stężenie żelaza, manganu, azotanów, azotynów i chlorków, właściwości chemiczne – przede wszystkim stopień twardości wody i pH, oraz właściwości bakteriologiczne tj. zawartość bakterii chorobotwórczych jakie występują w wodzie. Do najczęściej występujących problemów z wodą użytkową z jakimi borykają się Polacy zaliczyć można: podwyższoną twardość, wysokie stężenie żelaza i manganu, zanieczyszczenia mikrobiologiczne i zanieczyszczenia sedymentacyjne (stałe).

Wymagania jakościowe

W środowisku, którym żyjemy w zdecydowanej większości przypadków nie ma wody o takim składzie fizykochemicznym i biologicznym aby spełniała ona wymagania względem poszczególnych zastosowań użytkowych.  Wymaga ona zatem tzw. uzdatnienia – doprowadzenia jej do ściśle określonych parametrów. Uzdatnianie wody może przyjmować przeróżne formy od wstępnego jej oczyszczania z zanieczyszczeń stałych, poprzez odżelazianie i odmanganianie aż po zmiękczanie i całkowitą demineralizację. Aby zatem zdecydować jakim procesom ma być poddana woda, należy przyjąć kryteria przydatności dla konkretnego zastosowania.

Aktami prawnymi obowiązującymi w Polsce dotyczącymi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi są: Dyrektywa Rady Europejskiej i Rozporządzenie Ministra Zdrowa ws jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Woda w domu a woda w przemyśle

Woda w przyrodzie znajduje bardzo szerokie spectrum zastosowań: używana jest przede wszystkim do spożycia ale również do celów bytowo – gospodarczych w przemyśle i w rolnictwie. Woda przeznaczona do spożycia ale również i do zastosowań gospodarczych nie powinna negatywnie wpływać na zdrowie człowieka i zwierzęta, co więcej powinna być czysta, o klarownej barwie. Nie powinna zawierać także szkodliwego materiału biologicznego (w postaci wirusów, bakterii i drobnoustrojów) ani pozostałych zanieczyszczeń stałych mogących występować w wodzie takich jak drobinki: piasku, mułu, rdzy.

Podczas gdy dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i dla przemysłu spożywczego uwzględnia się przede wszystkim wymagania sanitarne, to dla wód przemysłowych podstawowe znaczenie odgrywa jej skład chemiczny oraz parametry fizyczne.

Najbardziej popularne metody uzdatniania wody

  • Zmiękczanie wody
  • Odwrócona osmoza
  • Filtracja mechaniczna
  • Odżelazianie wody