Jakość wody charakteryzują jej właściwości fizyczne, czyli mętność, barwa, smak, zapach, stężenie żelaza, manganu, azotanów, azotynów i chlorków, właściwości chemiczne – przede wszystkim stopień twardości wody i pH, oraz właściwości bakteriologiczne tj. zawartość bakterii chorobotwórczych jakie występują w wodzie. Do najczęściej występujących problemów z wodą użytkową z jakimi borykają się Polacy zaliczyć można: podwyższoną twardość, wysokie stężenie żelaza i manganu, zanieczyszczenia mikrobiologiczne i zanieczyszczenia sedymentacyjne (stałe).

Wymagania jakościowe

W środowisku, którym żyjemy w zdecydowanej większości przypadków nie ma wody o takim składzie fizykochemicznym i biologicznym aby spełniała ona wymagania względem poszczególnych zastosowań użytkowych.  Wymaga ona zatem tzw. uzdatnienia – doprowadzenia jej do ściśle określonych parametrów. Uzdatnianie wody może przyjmować przeróżne formy od wstępnego jej oczyszczania z zanieczyszczeń stałych, poprzez odżelazianie i odmanganianie aż po zmiękczanie i całkowitą demineralizację. Aby zatem zdecydować jakim procesom ma być poddana woda, należy przyjąć kryteria przydatności dla konkretnego zastosowania.

Aktami prawnymi obowiązującymi w Polsce dotyczącymi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi są: Dyrektywa Rady Europejskiej i Rozporządzenie Ministra Zdrowa ws jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Woda w domu a woda w przemyśle

Woda w przyrodzie znajduje bardzo szerokie spectrum zastosowań: używana jest przede wszystkim do spożycia ale również do celów bytowo – gospodarczych w przemyśle i w rolnictwie. Woda przeznaczona do spożycia ale również i do zastosowań gospodarczych nie powinna negatywnie wpływać na zdrowie człowieka i zwierzęta, co więcej powinna być czysta, o klarownej barwie. Nie powinna zawierać także szkodliwego materiału biologicznego (w postaci wirusów, bakterii i drobnoustrojów) ani pozostałych zanieczyszczeń stałych mogących występować w wodzie takich jak drobinki: piasku, mułu, rdzy.

Podczas gdy dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i dla przemysłu spożywczego uwzględnia się przede wszystkim wymagania sanitarne, to dla wód przemysłowych podstawowe znaczenie odgrywa jej skład chemiczny oraz parametry fizyczne.

Najbardziej popularne metody uzdatniania wody

Zmiękczanie wody

Odwrócona osmoza

Filtracja mechaniczna

Odżelazianie wody